user_mobilelogo
Grondzaken
 
Om gezonde leliebollen te telen van optimale kwaliteit houdt Huetink Lelies een ruime vruchtwisseling aan. Daarom zijn we altijd op zoek naar goede teeltgronden. Jaarlijks huren we bij ongeveer 30 landeigenaren land ten behoeve van de bollenteelt. Met veel landeigenaren hebben wij al een jarenlange relatie, met sommigen reeds meer dan 20 jaar. In principe hanteren wij een vruchtwisseling van maximaal 1 keer lelies telen in de 5 jaar. Daarmee hebben wij goede ervaringen dat dit ruim genoeg is, om ook bij volgende lelieteelten gezonde bollen te blijven telen.
 
Bij een aantal grotere bedrijven (30-70 ha) telen we jaarlijks een oppervlakte lelies, waarbij we in de genoemde periode van 5 jaar alle geschikte percelen met lelies hebben beteeld. Echter bij diverse landeigenaren die maar 1 geschikt perceel voor de lelieteelt hebben, is reeds meerdere malen, het desbetreffende perceel in gebruik genomen voor de lelieteelt. Het belangrijkste voor ons is dat het land goed geschikt is voor de leliebollenteelt.
 
Huetink Lelies vindt het belangrijk om op bewuste wijze te telen. Dit betekent dat wij al sinds de start van de lelieteelt in 1990, in het kader van de vrij levende aaltjesbestrijding, nog nooit met natte grondontsmetting hebben gewerkt. Overal waar mogelijk probeert Huetink Lelies zo bewust mogelijk de teelt uit te voeren. Met de modernste technieken, inzichten en toegewijd en bekwaam personeel.
De volgende punten zijn voor ons van belang bij het huren van land voor de bollenteelt:
 
  • Goede doorlatendheid van het land; bij veel regen dient het overtollige water binnen een redelijke tijd door gezakt te zijn.
  • Goede afwatering van het perceel; indien het land wat natter is, maar er wel goede afwateringssloten aanwezig zijn, kan middels drainage het land geschikt gemaakt worden voor de bollenteelt.
  • De oppervlakte dient voldoende groot te zijn; bij percelen op korte afstand van ons bedrijf is de ondergrens 3 ha, op grotere afstand van het bedrijf is minimaal 5 ha wenselijk. Landeigenaren die wat kleinere percelen willen aanbieden, bieden dit regelmatig gezamenlijk aan, zodat toch een rendabel te bewerken oppervlakte wordt verkregen.
  • De vorm en ligging van het perceel. Daar wij streven naar minimale overlast gedurende de teelt voor omwonenden, is dat een punt van aandacht. Percelen langs een dorpskern, school of camping, huren wij in principe niet. Bij nieuwe teeltlocaties vinden we het wenselijk om eventuele direct omwonenden, de buren, te informeren.  
  • De mogelijkheid van beregening; de aanwezigheid van oppervlaktewater of de mogelijkheid van het maken van een bron.
  • Vrij van o.a. de volgende probleemonkruiden: akkermunt, haagwinde en knolcyperus.
  • Vrij van Aardappelmoeheid. 
 
In de praktijk zien we dat het overgrote deel van de percelen die ons aangeboden worden, voldoen aan al deze zaken. Uiteraard kunnen wij  beoordelen of het land geschikt is voor de leliebollenteelt. Indien gewenst kunt u mest blijven afzetten op uw land. Vanaf 2015 is het nieuwe GLB van toepassing. Allerhande belangrijk zaken voor grondverhuurders, kunnen we op een praktische wijze invullen. Zonder dat dit nadelige consequenties heeft voor de grondeigenaar. Voor grondeigenaren die het land voor meerdere jaren willen verhuren, hebben wij ook diverse mogelijkheden.
 
Daarbij vormt de teelt van eerstejaars plantuitjes, waarmee we in 2012 gestart zijn, een onderdeel. Zeer interessant voor melkveehouders, omdat dit uienland in de loop van augustus vrij komt, en er nog nieuw grasland ingezaaid kan worden! Ook hebben wij belang bij de huur van land voor de teelt van snijmais. Zodoende kunnen wij teeltplannen voor meerdere jaren maken, waarbij lelies (eventueel een tweejarige teelt), plantuien en eventueel snijmais geteeld worden. Gegarandeerd dat u hiermee de hoogste lange termijn verhuuropbrengst van uw land kan realiseren.
 
Is uw interesse voor landverhuur gewekt? Neem dan contact op met Sjaak Huetink. Hij kan u nader informeren en het aangeboden land beoordelen op de mogelijkheden. Daarbij zijn allerlei maatwerkoplossingen mogelijk.